POLITYKA PRYWATNOŚCI - STORA-DRAIN

ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU
ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU
Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

Administratorem twoich danych osobowych podanych za pośrednictwem  Facebook lub formularzy znajdujących się w witrynie stora-drain.pl jest  O.P.S.O. Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 58, 58-500 Jelenia Góra, NIP: PL  9512230771. Podanie twoich danych na cele marketingowe O.P.S.O. Sp. z  o.o. jest dobrowolne. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w całości lub  części. Przysługuje ci prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich  poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem  tych, które są niezbędne do realizacji zleceń lub umowy. Twoje dane nie  będą przekazywane innym podmiotom. Twoje dane nie będą wykorzystywane na  inne cele niż wskazałeś.

„COOKIES”

Niniejsza  Polityka Cookies określa zasady przechowywania i uzyskiwania dostępu do  informacji na Urządzeniach końcowych Użytkownika za pomocą plików  Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną  przez „O.P.S.O.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Jeleniej Górze 58-500, ul. Spółdzielcza 58, żądanych przez Użytkownika.

§ 1  DEFINICJE

1.  Administrator – oznacza „O.P.S.O.” Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, ul. Spółdzielcza  58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000291383, NIP: 951230771, REGON: 141135854, który świadczy usługi  drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w  Urządzeniach końcowych Użytkownika;
2. Cookies – oznacza dane  informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które  zapisywane są i przechowywane w Urządzeniu końcowym Użytkownika, za  pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych  Serwisu;
3. Oprogramowanie złośliwe – oznacza wszelkiego  rodzaju oprogramowanie mające na celu szkodliwe, przestępcze lub  złośliwe działanie w stosunku do Użytkownika komputera;
4. Remarketing – oznacza narzędzie, które po zaimplementowaniu w witrynie  specjalnego kodu, pozwala stworzyć dla Użytkownika, który wcześniej  przeglądał stronę internetową prowadzoną przez Administratora, komunikat  dostosowany indywidualnie do jego preferencji; jego działanie opiera  się o informacje zawarte w plikach Cookies;
5. Serwis –  oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator  prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.stora-drain.pl;
6. Urządzenie końcowe – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z przepisami  prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym  zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
2. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez  Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika.  Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas  ich przechowywania na Urządzeniu końcowym oraz wygenerowany unikalny  numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje  połączenie ze stroną internetową.
3. Stosowane przez  Administratora Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia końcowego  Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą  do Urządzeń końcowych Użytkowników wirusów lub innego niepożądanego  oprogramowania lub oprogramowania złośliwego, a jednocześnie umożliwiają  prawidłowe działanie strony internetowej oraz ułatwiają korzystanie z  Serwisu.
4. Pliki Cookies stosowane w Serwisie  nie pozwalają na pobieranie czy przechowywanie jakichkolwiek danych  osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego  Użytkownika.
5. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
a) Cookies stałe (ang. persistent cookies) – są przechowywane na  Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony lub do czasu ich  usunięcia przez Użytkownika; zakończenie sesji danej przeglądarki lub  wyłączenie Urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia  końcowego Użytkownika.
b) Cookies sesyjne (ang. session  cookies) – to pliki tymczasowe, które są przechowywane na Urządzeniu  końcowym Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki  internetowej; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci  Urządzenia końcowego.
6. Użytkownik ma prawo ograniczyć lub  wyłączyć przechowywanie i dostęp do plików Cookies w swoim Urządzeniu  końcowym. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu  będzie możliwe, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości  korzystania z pewnych funkcji, które ze swojej natury wymagają plików  Cookies.

§ 3 CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:

a) dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz  optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki  te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika Serwisu i  odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego  indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają  wyjaśnić, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron  internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z  wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika,
c) dostosowania komunikatów reklamowych do indywidulanych potrzeb  Użytkownika przy wykorzystywaniu narzędzi Remarketingu, z wyłączeniem  personalnej identyfikacji Użytkownika ,
d) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
e) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, po zalogowaniu, dzięki której  Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać  loginu i hasła,
f) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,
g) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

§ 4. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia  dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania lub  uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia końcowego  Użytkownika.
2. Zmiany ustawień, o których  mowa w ust. 1, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki  internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą  zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików  Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o  każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu końcowym Użytkownika.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies  dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z  dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
4. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one  zamieszczone w Urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym  Administrator będzie przechowywać informacje w Urządzeniu końcowym  Użytkownika lub będzie uzyskiwać dostęp do tych informacji.

..........................................................................................................................................

POLITYKA COOKIES / FACEBOOK

Administratorem  twoich danych osobowych podanych za pośrednictwem Facebook lub  formularzy znajdujących się w witrynie stora-drain.pl jest O.P.S.O. Sp. z  o.o., ul. Spółdzielcza 58, 58-500 Jelenia Góra, NIP: PL 9512230771.  Podanie twoich danych na cele marketingowe O.P.S.O. jest dobrowolne.  Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w całości lub części. Przysługuje ci  prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania  zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem tych, które są niezbędne do  realizacji zleceń lub umowy. Twoje dane nie będą przekazywane innym  podmiotom. Twoje dane nie będą wykorzystywane na inne cele niż  wskazałeś.RODO

    
Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesów związanych z zarządzaniem profilami w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter) jest O.P.S.O. Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze (adres siedziby i adres doręczeń: ul. Spółdzielcza 58, 58-500 Jelenia Góra); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291383; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512230771; REGON: 141135854; adres poczty elektronicznej: stora@stora-drain.pl.

 
W pozostałym zakresie podmioty zarządzające tymi mediami są współadministratorem danych osobowych przetwarzanych na tych portalach na warunkach określonych regulaminami tych portali (1):
  • Facebook i Instagram - Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal SquareGrand Canal Harbour Dublin 2 Ireland
  • Twitter - Twitter, Inc. Attn: Privacy Policy Inquiry, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103
  • Youtube - Google Ireland Limited, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia
 

 

Cel i podstawy przetwarzania

a) w celu umożliwienia im aktywności na profilach2;
b) w  celu efektywnego  prowadzenia  profili,  poprzez  przedstawianie użytkownikom portali informacji  o inicjatywach i innej  aktywności Administratora oraz w  związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, przeprowadzania konkursów1, 2;
c) w celach statystycznych i analitycznych2;
d) ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami2.
1Art. 6 ust. 1 lit.
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
2Art. 6 ust. lit. f) RODO


 
Okres przechowywania danych

a)-d) przez czas, w jakim dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane. Zasadniczo jednak przez czas przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań;
b) do czasu odwołania zgody.


 
Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. dostawcy rozwiązań IT).. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Twitter). Przekazanie danych w takim wypadku zabezpieczone jest mechanizmem Tarczy Prywatności (Privacy Shield).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:
1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)      prawo do usunięcia danych osobowych;
5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
6)      prawo cofnięcia zgody, z tymże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
O.P.S.O. Sp. z o.o.
58-500 Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza 58
stora@stora-drain.pl
+48 75 649 12 65
NIP PL9512230771
©  2020 STORA_DRAIN.
All rights reserved.
O.P.S.O. Sp. z o.o.
58-500 Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza 58
Wróć do spisu treści