POLITYKA ŚRODOWISKOWA - STORA-DRAIN

ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU
ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU
Przejdź do treści

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

O.P.S.O. Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów z polimerobetonu z poszanowaniem środowiska naturalnego i jego zasobów. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów - czynnie przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska.

Cele Polityki Środowiskowej skierowane są na działania związane ze świadczeniem usług i wytwarzaniem wyrobów przyjaznych dla środowiska, mające na uwadze postęp technologiczny, potrzeby klientów oraz oczekiwania społeczne.

Nadrzędnymi celami w realizacji Polityki Środowiskowej są:
> przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i spełniania wymagań dotyczących ochrony środowiska,
> minimalizacja wpływu prowadzonej działalności na otoczenie naturalne i społeczne oraz systematyczna redukcja zagrożeń,
> wybór i stosowanie najlepszych dostępnych technologii, przyjaznych środowisku,
> utrzymanie i ciągłe doskonalenie standardów i metod zarządzania środowiskowego (w szczególności  ISO).

Powyższe cele zamierzamy osiągnąć poprzez:
> prawidłową identyfikację aspektów środowiskowych działalności Spółki i określenie ich wpływu na otoczenie,
> minimalizację zużycia wody, surowców i energii oraz stałe ograniczanie emisji zanieczyszczeń, w szczególności odpadów do środowiska,
> ciągłe doskonalenie procesów świadczonych usług oraz właściwą eksploatację środków transportu, maszyn i urządzeń,
> stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości oraz kształtowanie odpowiednich postaw u pracowników i dostawców Spółki,
> minimalizację wytwarzania odpadów.

Zarząd zapewnia, że Polityka Zarządzania Środowiskowego jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz publicznie dostępna dla pracowników i kontrahentów Spółki. Będzie ona poddawana przeglądom i w razie potrzeby aktualizowana.


O.P.S.O. Sp. z o.o.
58-500 Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza 58
stora@stora-drain.pl
+48 75 649 12 65
NIP PL9512230771
©  2020 STORA_DRAIN.
All rights reserved.
O.P.S.O. Sp. z o.o.
58-500 Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza 58
Wróć do spisu treści